امروز:

16 آذر 1402 7:13 ب.ظ

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسمنصور کیانی

کارشناس و مشاور مسائل حقوقی 

دبیر کمیته علمی و داوریدکتر مریم شمعونی اهوازیمدیر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان خوزستان
مدیر اداره حقوقی دادگستری اهواز
دبیر کمیته اجراییدکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدرس دانشگاه

مشاور مالی و حقوقی موسسات خصوصی

دبیر شورای سیاستگذاریدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

مشاور حقوقی موسسات و شرکت های خصوصی